معرفي سامانه:

اين بخش از سامانه نيازمنديهاي شاهرود به ارائه اطلاعاتي مي پردازد كه معمولاً شهروندان با ادارات و مراكز ارائه دهنده خدمات سروكار دارند و مراحل انجام كارها را به شهروندان مي آموزد. اطلاعات اين سامانه پس از تكميل نهايي به صورت نرم افزار موبايل توليد خواهد شد تا در هر لحظه و هر مكان قابل دسترس شهروندان محترم شاهرودي قرار گيرد.