بستنی شاه بیکیان


با مديريت: شاه بيكيان
 
تلفن: 2224082

همراه: 09121731112-09123730005-09123738879
 
ساعت كار (شش ماهه دوم): صبح ها: 8:30 الي 14 عصرها:16:30 الي 1 بامداد
 
آدرس: ميدان امام- خيابان فردوسي- پايين تر از تربيت بدني 

 

 
 

موضوع فعاليت


- فروش انواع بستني سنتي

- فروش نوشيدني هاي سرد وگرم