داروئی ارفع


با مديريت: ارفع    
 
تلفن:
3350458

تلفكس: 3347552
 
ساعت كار:صبح ها: 7:30 الي14
 
آدرس: خیابان شهدا – نبش کوچه هراتی    
 

 

 
 

موضوع فعاليت


- فروش گیاهان داروئی   

خدمات ويژه:

- درمان بر اساس طب سنتی و گیاهان داروئی مجاز