پیرایش قصر داماد

با مديريت: حسین کریمی
 
تلفن: 2225865

همراه: 09122733992
 
ساعت كار:صبح ها: 8 الي 13 عصر ها: 15:30الی 21:30
 
آدرس: فلکه -ابتدای خیابان تهران – مقابل بانک کشاورزی
 

 
 

موضوع فعاليت

- اصلاح صورت

-کوتاهی مو

- سشوارمو

-رنگ

-گلت

خدمات ويژه:

- اصلاح داماد با وقت قبلی