سونوگرافی دکتر سید حسن امیرخلیلی


با مديريت: دکتر سید حسن امیرخلیلی

تلفن: 2229717
 
ساعت كار: مطب: ازشنبه تاپنج شنبه عصرها: 17 الی 20

بیمارستان: خاتم ازشنبه تاپنج شنبه صبح ها:9الی12
 
آدرس: میدان امام- ابتدای خیابان 22بهمن- ساختمان پزشکان شفاء-طبقه دوم 

 

 
 

موضوع فعاليت


- متخصص در رادیو لوژی و سونوگرافی