مرکز درمانی و ترک اعتیاد بهبود


با مديريت:دکتر فرجام فر
 
تلفن: 2231849

ساعت كار:صبح ها:9  الی 13 عصرها:  16:30الی 20
 
آدرس: خیابان امام- نبش رودکی- پلاک 49

 

 
 

موضوع فعاليت


 - ارائه خدمات سم زدایی ودرمان نگهدارنده، روانپزشکی وپزشکی

- روانشناسی ومشاوره، گروه درمانی وخانواده درمانی، پرستاری، مددکاری