مرکز مشاوره وخدمات مامایی مهریار


با مديريت: دکترفرشته میری- دکترمریم  عنایت فرد- دکترسایلنده جعفرآقایی- دکتراعظم حمیدزاده
 
تلفن: 2236774

همراه: 09122735982
 
ساعت كار:مطب: ازشنبه تا پنج شنبه صبح ها: 9 الی 12  عصرها:16الی20
درمانگاه عظیما:ازشنبه تاچهارشنبه   صبح ها:9الی12
بیمارستان:فاطمیه ازشنبه تاپنج شنبه   صبح ها8الی14
  
آدرس: میدان امام- خیابان22بهمن- کوچه شهیدمزجی- مجتمع نور - طبقه سوم

 
 

موضوع فعاليت


- مشاوره و آموزش بهداشت باروری

- مشاوره قبل از ازدواج

- برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان

- فیزیولوژیک

- مراقبت های مادرباردار در دوران بارداری

- ارائه روش های مختلف تنظیم خانواده

- انجام پاپ اسمیر

- بیمارهای زنان

- انجام زایمان طبیعی در موارد اورژانس

- معرفی ماما همراه وخدمات پس از زایمان