آزمایشگاه تشخیص پزشکی سینا


با مديريت: دکتر حسین صالحی مقدم
 
تلفن: 2221122

ساعت كار:ازشنبه تا پنج شنبه عصرها : 16الی20
 
آدرس: میدان امام – خیابان22بهمن –ساختمان پزشکان شفاء

 

 
 

موضوع فعاليت


- انجام کلیه آزمایشات روتین و تخصصی

 
خدمات ويژه:

- طرف قرارداد با انواع بیمه ها