جراح و متخصص چشم دکتر محمد نژاد


با مديريت: دکترحسین محمدنژاد
 
تلفن: 2231057
 
ساعت كار:
مطب: ازشنبه تاپنج شنبه عصرها: 15 الی 20:30
 
آدرس: میدان امام- خیابان22بهمن-ساختمان پزشکان مرکزی

 

 
 

موضوع فعاليت


- جراحی کاتاراکت

- مجرای اشکی

- گلوکوم

- پلک

- انحرافات چشم

- لیزر

-تعیین شماره عینک

- تجویز لنزهای طبی ورنگی