عينك چشم آسا شعبه 1با مديريت: مرتضي شاكر
 


تلفن: 2227888
تلفكس: 2235451

 


ساعت كار:صبح ها: 8:30 الي 13  عصرها:16:30 الي 22
 


آدرس: خيابان فردوسي- مقابل مسجد غربا
 


شعار: همه با هم براي بهتر ديدن
 

 
 

موضوع فعاليت

 


- ساخت، مشاوره، تعمير عينك طبي


- فروش عينك آفتابي


- نمايندگي و عامل فروش مارك هاي Osse، پرفسور، زايس،HAWK، AO
 


خدمات ويژه:

 

- ارائه خدمات به كليه بيمه هاي موجود بويژه بيمه طلايي