بیمه آسیا نمایندگی مير قاسمي


با مديريت: ميرقاسمي
 
تلفن: 2229983
 
ساعت كار:صبح ها : 8:30 الی 13:30 عصرها : 15:30 الی 19:30
 
آدرس:  خيابان امام-نبش رودكي
 

 
 

موضوع فعاليت


- صدور انواع بیمه نامه اتومبیل

- صدور بیمه نامه مسئولیت

- صدور بیمه نامه عمر و پس انداز

- صدور بیمه حوادث