باشگاه ورزشی البرز


با مديريت: باقری
 
همراه: 09122736280
 
ساعت كار:ص
بح: 8 الی 9 روزهای زوج(خواهران) - صبح: 8 الی 9 روزهای فرد(آقایان)
 
آدرس: خیابان تهران، نرسیده به پمپ بنزین

 

 
 

موضوع فعاليت


- ورزشهای رزمی، آمادگی جسمانی، ایروبیک، ژیمناستیک